Кръгли маси

В изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се проведоха  две кръгли маси, съответно от Южна и Северна България. В рамките на кръглите маси експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, дирекции „Регионална служба за заетост“, дирекции „Бюро по труда“, представители на…