Младежката доброволческа дейност е общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи на територията на Република България или в друга държава по програми и инициативи в сферата на социални, младежки, спортни и други общественозначими дейности (Закон за младежта).

Доброволец е човек, който прави нещо добро за другите, доброволно и без заплащане. В тази връзка, много често доброволчеството всъщност е полагането на доброволен труд – извършване на дейност, в чужда полза (извън семейството или домакинството), без за нея полагащият я да получава възнаграждение. Въпреки, че доброволчеството не предвижда възнаграждение, то може да бъде подпомогнато посредством предоставяне на средства за транспорта на доброволеца, за храна, материали, за настаняване и др.

В рамките на една от последните инициативи на Европейската комисия, свързани с младежките политики, е Европейският корпус за солидарност, оповестен от президента Юнкер в рамките на речта му от септември 2016 г. и стартирана в началото на декември 2016 г. (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-solidarity_en). Инициативата дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в полза на общности и хора от цяла Европа (https://europa.eu/youth/Solidarity_bg). По реда на доброволческото, като направление в Европейският корпус за солидарност, на младите хора се предлага възможност да извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в друга страна. Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.

В България съществуват и работят редица неправителствени организации, осъществяващи и подпомагащи доброволчеството.

 

Повече информация

Дискусия между младите хора и институциите/организациите (правещи и изпълняващи политики по различни теми), с цел гарантиране, че мнението на младите хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта (http://www.structured-dialogue.bg/) – това е същността на Структурния диалог.

Министрите, отговарящи за политиките насочени към младежи, определят темите на дискусиите на ниво ЕС. За координирането на процеса отговарят представители от Тройката (страните от настоящата тройка председателства на ЕС), Европейската комисия и Европейския младежки форум. Два пъти годишно се отправят въпроси към младите хора в ЕС, които служат като основа за национални консултации във всяка държава-членка на ЕС. Процеса на национално ниво се организира и координира от национални работни групи и в повечето случаи се провеждат от младежки съвети, като включват и други младежки организации и заинтересовани лица. В България, за връзка с Националната работна група за Структурен диалог (оглавяване от Националния младежки форум) може да се обръщате към Министерството на младежта и спорта (гр. София 1040, бул. „Васил Левски“ 75), както и по електронната поща: info@structured-dialogue.bg.

В резултат от (националните) консултациите два пъти годишно се провеждат младежки конференции на ЕС, където младежки представители и създатели на политики имат възможност да работят заедно. Резултатите от националните допитвания служат като основа за подготовка на документи за европейските конференции. В резултат от европейските конференции се изготвят общи послания към ЕС.

Сътрудничеството между бизнеса и държавните институции в България е все по-често срещана практика, която води след себе си нови възможности и полезни резултати за по-широк кръг от хора. Бихме искали да споделим именно за едно такова партньорство между МТСП и КАТРО България.

КАТРО България е консултантска компания, която фокусира своята експертиза върху развитието и усъвършенстването на човешкия капитал. Благодарение на успешните си проекти в корпоративния и НПО сектор, екипът на компанията успява да трансферира този опит чрез добри практики в Европейски проекти, чийто фокус е подпомагането на групи в риск и тяхното включване на пазара на труда.

Един такъв проект е проектът STEER (www.steerproject.eu), който подпомага процеса на включване на неактивните младежи на пазара на труда чрез разработване на обстойна обучителна програма. Тя е насочена към младежки медиатори, които подкрепят техни връстници, които не работят, не учат и не се обучават (т.нар. група на NEETs) в прехода им от образованието към трудовия пазар.

През месец юни тази година МТПС подкрепи обучителния екип на КАТРО в организацията и провеждането на обучение в два български града, на което присъстваха 30 младежки медиатори от различни градове от страната. В рамките на обучителния ден те се докоснаха до практически инструменти за кариерно консултиране и развитие на техните менторски умения.

И тъй като света около нас се дигитализира – всички тези инструменти и техники за кариерно и психологическо консултиране – вече са достъпни напълно безплатно за всички професионалисти, доброволци и хора, които са ангажирани с мисията „активиране на неактивните младежи“ на обучителна платформа по проекта STEER (http://steerproject.eu/elearning/login/index.php).

Обучителната програмата ще ви преведе през теми като:

 

  • усвояване на менторски умения и техники;
  • практически инструменти за кариерно консултиране;
  • техники за подпомагане на развитието на меки умения в неактивни младежи;
  • насоки и подкрепа при развитието на предприемачески идеи;
  • въведение в ИТ технологиите и тяхната добавена стойност за включването на неактивните младежи на пазара на труда.

Всички теми са съобразени с приоритетните компетенции за младежко развитие заложени в Европейската сертификационна програма Youthpass.

Връзка към: STEER пътеводител