На 22 април 2013 г. Съветът на Европейския съюз прие Препоръка за създаване на Гаранция за младежта. Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора до 24 г. (вкл.) – независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не – получават качествено предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа. Това предложение трябва да бъде за работа, чиракуване, стаж или връщане в образователната система и да е съобразено с потребностите и индивидуалните характеристики и възможности на всеки младеж. Препоръката практически включва три послания – всеки младеж до 24 г. (вкл.) има право на „достъп“ до Гаранцията; предложенията за работа или образование трябва да бъдат качествени  и на трето място – определен е срок от четири месеца, в който да бъде отправено предложението.

Гаранцията за младежта е насочена към младежите, които:

  • не работят и не са в образователната система или не се обучават,
  • са отпаднали от системата на образование, или завършили степен на образование и не са продължили образованието си или обучението си,
  • са неактивни лица, вкл. обезкуражени, или безработни лица.

Новото, което Препоръката за създаване на Гаранцията за младежта добави в националната политиката е необходимостта от предприемането на структурни реформи и дългосрочни усилия и инвестиции между институциите и организациите, който реализират младежките политики. В допълнение, Гаранцията за младежта е не само индивидуална помощ под формата на възможности за включване в инициативи, програми и мерки за обучение и заетост в рамките на национални политики, насочени към младежите, а и Общностен ангажимент от всички държави-членки на ЕС.

В началото на 2014 г. България се присъедини към изпълнението на Европейската гаранция за младежта посредством реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). Българският План отразява всички ключови условия за постигане на резултати в работата с младежите – съдържа мерки и инициативи, както за активиране и достигане до младежите, така и за тяхната успешна трудова реализация.

Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години (вкл.) ще получи качествено предложение  за: работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

Националната гаранция за младежта на България се прилага и спрямо младежите до 29 г. Инициативите и реформите, включени в НПИЕГМ са разделени в две основни групи:

  1. Ранни интервенции и активиране;
  2. Подкрепящи мерки за интегриране на пазара на труда.

За да бъде успешно прилагането на Гаранцията за младежта, а и съобразно насоките, дадени от Европейската комисия,  подходът за работа обединява усилията на институциите, социалните партньори, младежките организации, за постигането на общи цели, посредством Национално рамково споразумение, подписано след задълбочена работа от Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Страните по Споразумението са ангажирани да изпълняват НПИЕГМ. Съобразно заложеното в НПИЕГМ, Споразумението предвижда обединяването на действията на институциите и организациите за разработване и реализиране на инициативи, мерки и действия в две посоки: (1) активиране на младежи на възраст от 15 до 24 г. (вкл.), които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, за интеграция на пазара на труда или връщане в образователната система и (2) интегриране на младежите на пазара на труда чрез осигуряване на възможности за обучение и заетост, вкл. стажуване и чиракуване.