В изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ на 30 май 2017 г. в град София се проведе заключителна конференция с международно участие на тема „Гаранцията за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“. В конференцията участваха представители на институциите и организациите, партньори на МТСП в изпълнението на Гаранцията за младежта в т.ч. Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Агенцията по заетостта, Националния младежки форум, национално представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, представители на академичните среди.
На конференцията презентации изнесоха, както представители на Европейската комисия и Международната организация на труда, така и представители на държави-членки на ЕС, работещи по въпросите на младежката заетост в т.ч. Германия, Испания и Чехия.
От страна на България бяха представени презентации от представители на: Института за икономически изследвания към Българска академия на науките, Министерството на образованието и науката, както и представители на национално представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите.

Презентации от конференцията