Консултирането на младите хора, цели да подпомогне тяхното активно включване в пазара на труда и успешната им интеграция в социалния и икономически живот на страната ни.

Една възможност в тази насока е младежите да ползват услугите на Дирекция „Бюро по труда”: по информиране, консултиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, които са съобразени с потребностите и възможностите на различните групи млади хора (младежите без професия, младежите, завършили своето образование и без трудов опит, младежите рано отпаднали от образователната система, младежите с увреждания, младежите с ниско или без образование, и др.).

При консултирането на младите хора, трудовите посредници в бюрото по труда се опитват да изяснят всички фактори, оказващи влияние върху настоящата мотивация, готовност за труд или включване в обучение на младежите. Тази информация е от изключително значение за предлагането на най-подходящи посреднически услуги. Анализират се възможностите на безработните младежи за реализация на трудовия пазар, като се включват:

1. Анализ на личното положение с акцент върху областите, оказващи негативно влияние върху възможностите и способностите за труд: личностни (недостатъчно или липсващо образование, малък или липсващ професионален и социален опит, нестабилна мотивация за работа; трайно или временно намалена работоспособност); фактори на средата (местоживеене в отдалечено населено място, недостатъчна мобилност, битови проблеми, социална изолация, случай на дискриминация); комуникативни фактори (неумение /невъзможност за установяване на комуникативна връзка поради езикови проблеми и неразбиране; затруднена комуникация поради стереотипно отношение и нежелание за сътрудничество с институцията; изграден неефективен модел на взаимоотношения – безпомощност, пасивност или конфликтност, липса на самоконтрол). В резултат на анализа на личното положение трудовият посредник определя и систематизира пречките, затрудняващи процеса на професионална реализация и очертава областите, в които безработния млад човек се нуждае от допълнителна подкрепа.

2. Анализ на възможностите на младежа, с акцент върху областите, които чрез осигуряване на подкрепа ще подпомогнат трудовата реализация в краткосрочен и средносрочен план. Все по-голямо значение за успешната и трайна интеграция на пазара на труда имат следните умения:

 • Възможностите на младия човек да направи оценка на професионалните си качества и умения;
 •  Адаптивността на безработния младеж към промените на пазара на труда;
 • Уменията на лицето за самостоятелно търсене на работа;
 • Комуникативните умения на младия човек (ниво на грамотност, писмена и устна комуникация);
 • Възможностите за работа в екип с други хора (напр. от друга народност, по-високо/по-ниско квалифицирани, хора с увреждания);
 • Точност, надеждност и др.

В резултат на анализа на възможностите на младежа за самооценка и направената в процеса на разговор оценка на личните качества, трудовият посредник определя необходимостта от оказване на засилена подкрепа от страна на Дирекция „Бюро по труда”. Подкрепата намира израз в целенасочени действия за мотивиране за активно поведение на пазара на  труда, повишаване на уменията за целенасочено самостоятелно търсене на работа и при необходимост, включване в курсове за ограмотяване.

Всеки младеж, който има нужда от знания и умения за търсене на работа, представяне пред работодател, подготовка на документи за кандидатстване и автобиография, има право да бъде включен в мотивиране за активно поведение на пазара на труда и/или Ателие за търсене  на работа.

3. Установяване на готовността за формулиране на ясен личностен план за действие и за неговото осъществяване. Тук ключово значение има факта, доколко личностният план на младежа за включване в обучение или квалификация, стажуване, чиракуване или реализация на първичен пазар на труда е реалистичен и изпълним. В тази връзка анализът на възможностите следва да се съсредоточи от една страна върху образователните аспекти от участието на младите хора на пазара на труда (като при дефицит на определени компетенции, се предприемат стъпки по отношение на квалификацията на младежите), но така също и върху качества, знания и умения, получени по неформален път и отразяващи потенциала им за развитие.

В резултат на установяването на готовността за формулиране на ясен личностен план за действие и неговото осъществяване, трудовият посредник определя необходимостта от професионално информиране, консултиране и ориентиране. Услугите, предлагани на безработните младежи, трябва да бъдат адаптирани към техните потребности и възможности.

 

 

Професионалното ориентиране

Професионалното ориентиране е информиране, консултиране и съветване относно избора на професия и кариерно развитие.

Професионално консултиране подпомага младите хора при:

 • Избора на професия (специалност);
 • Придобиване или повишаване степента на квалификация – начална професионална квалификация или преквалификация;
 • Запознаване с начините за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на младежите.

Професионално информиране подпомага ориентирането на младежите по отношение на:

 • същността на професиите, по които искат да се реализират, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване;
 • състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост;
 • личностните изисквания за професионална пригодност;
 • възможностите за професионално обучение, повишаване на квалификационното ниво;
 • обучаващите институции – центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация;
 • формите на обучение;
 • условията по приема;
 • изискванията към кандидатите;
 • документите, които се издават при завършване;
 • актуалните възможности за професионална реализация на пазара на труда.

Консултирането и информирането може да се провеждат индивидуално или групово (на лица с общи интереси). Услугите по професионално ориентиране се предлагат в Дирекциите „Бюро по труда“ и/или в Центровете „Работа“.

 

 

Центровете „Работа“ към бюрата по труда

В Центровете „Работа“ младите хора, регистрирани в бюрата по труда, могат да се включат в:

 • мотивиране за активно поведение на пазара на труда
 • информиране и консултиране за избор на професия, специалност
 • информиране за национални и регионални програми, представяне на професия/група професии;
 • представяне на учебни институции вкл. кандидатстудентски борси
 • представяне на работодател и др.

 

 

Ателие за търсене на работа

Включването в Ателие за търсене на работа предлага възможност на регистрираните в бюрата по труда младежи да подобрят уменията си за търсене на работа и успешно представяне пред работодател. В много случаи безработните млади хора се нуждаят от помощ, точно в определено направление от търсенето на работа. Например как да си подготвят документи за кандидатстване за работа, как да се подготвят и представят на интервю с работодател, как да изготвят своя поведенчески и кариерен план.

В рамките на едно Ателие всеки търсещ работа младеж работи по една от възможните теми за работа.

Младите хора могат да избират между следните теми на Ателието:

 • Как да търсим работа? Изграждане на поведенчески план;
 • Изграждане на личен професионален проект;
 • Документ за кандидатстване за работа – мотивационно писмо;
 • Документ за кандидатстване за работа – автобиография;
 • Източници на информация за свободни работни места;
 • Подготовка и успешно представяне на интервю за работа?

Водещ на Ателието за търсене на работа е психолог или трудов посредник, който има умения за водене на Ателието. Възможно е младият човек да бъде както насочен от своя трудов посредник, така и самостоятелно да реши в коя област да бъде подпомаган.

 

 

Кариерни центрове към Дирекции „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ)

Младите хора, които се учат, работят или са безработни, могат да се обърнат към кариерните центрове към ДРСЗ.

Услугите, които се предлагат от кариерните центрове включват:

 • Осигуряване на възможност за самоинформиране чрез свободен достъп до специализирани информационни материали за професионално ориентиране;
 • Професионално информиране, ориентиране и консултиране;
 • Информиране за тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно развитие;
 • Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите;
 • Планиране на професионалното развитие.

Кариерни центрове към ДРСЗ има в градовете София, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, Благоевград, Хасково и в Централната администрация на Агенцията по затостта на територията на Дирекция „Бюро по труда“ – Възраждане в град София.

В бюрата по труда младите хора могат да бъдат консултирани и да получат подкрепа и от: мениджърите на случай, младежките медиатори, ромските медиатори, психолозите

Мениджър на случай (Case Manager) – експерт, който изпълнява функцията на посредник между пазара на труда и представители на уязвимите групи (включително младежи), с цел тяхната социална и трудова интеграция. „Мениджърът на случай” взема предвид потребностите на безработните младежи, определя и координира услугите, отнасящи се за тях, координира екипа от експерти, който работи по дадения случай. Целта е чрез задълбочено проучване на потребностите и потенциала на младия човек, както и условията на средата, в която той се намира, да се предостави „пакет от услуги”, които максимално да отговарят на идентифицираните потребности. Това допринася и за изпълнение на задачите, заложени в личните планове за действие. Мениджърът на случай работи в тясно сътрудничество с представители на различни организации и институции, и организира мрежа за подкрепа, която е индивидуална и съобразена с потребностите на клиента, с личните му възможности и тези на средата.

Мениджърите на случай (кейс-мениджърите) работят в бюрата по труда в областните градове в страната, като в гр. София са назначени мениджъри на случай във всяко бюро по труда.

Младежки медиатори са назначени в общини с висок брой неактивни младежи в цялата страна. Това са млади хора (до 35 г. с висше образование), които изпълняват функциите на посредник между неактивните младежи (това са младежи, които не са включени в образование, обучение или заетост) и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от бюрата по труда. За целта младежките медиатори работят съвместно с експерти от различни институции, за да предложат пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребностите на съответния безработен младеж, планират и координират процеса на тяхното предоставяне.

Ако сте млад човек, който не работи, не учи и не е регистриран в бюрото по труда, може да се обърнете към младежкия медиатор във вашата община! Той може да Ви предложи:

 • подпомагане за установяване на активни контакти с институциите;
 • информиране и консултиране относно законовите разпоредби, касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване към активно поведение на пазара на труда (към бюра по труда, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.);
 • групова и индивидуална работа с цел предоставяне на съвети и помощ, ако имате нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните Ви потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.

„Ромски медиатори“, работещи в Дирекции “Бюро по труда“ могат да Ви предложат следните консултански услуги:

 • Да се включите в организирани от тях информационни кампании „Ела и се регистрирай в бюрото по труда” – за представяне на законовите разпоредби и запознаване с различни правни казуси, касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права, задължения и възможности; насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда;
 • Да участвате в предварително оповестени неформални семинари с цел изграждане на умения за ефективно търсене на работа, подготовка за кандидатстване и участие в интервю с работодатели. Семинарите помагат на участващите лица в неформална обстановка да се асоциират към активно търсещите работа;
 • Да присъствате на провежданите от ромските медиатори неформални срещи – индивидуални и групови, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране;
 • Може да разчитате на ромския медиатор да Ви посъветва, ако имате нужда от помощ за намиране на работа, съобразена с индивидуалните Ви потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, анализ на различните техники на търсене на работа, избор на подходящо обучение.
 • Сред основните цели на ромския медиатор при индивидуалната работа с младите хора е да се определи съществуват ли обективни (преодолими или непреодолими) пречки пред младежите да си намерят и да започнат работа. Те могат да бъдат свързани с: личността – пол, възраст, етническа принадлежност; професията (дали е търсена или не на местния пазар на труда); липсата на квалификация и трудов стаж; личностните качества);
 • Ромският медиатор може да Ви подпомогне при създаване на умения и навици за търсене на работа и да Ви подпомогне за включването в заетост – търсене на обяви в различни източници като вестници, списания, интернет.

Бюрото по труда предлага и консултиране с психолог. В зависимост от индивидуалните потребности и идентифицираните проблеми, психолозите предоставят на безработните млади хора една или няколко психологически услуги:

Индивидуално психологическо консултиране, което включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации с безработни млади хора, изслушването им, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане на безработните младежи при вземане на решения, оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишни консултации, приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на конкретни резултати и разрешаване на съществуващи проблеми и др.

Психологическо изследване за диагностика на индивидуалните психологически характеристики на безработния младеж, специализиран подбор по заявка на работодател за обявени свободни работни места, подбор за включване в програми и мерки за заетост и обучение. В зависимост от поставените цели на психологическото изследване се прилагат комплексни методи – интервю, събеседване, наблюдение, тестови методики и др.

Групово психологическо консултиране се предоставя с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на безработните млади хора, изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели, подготовка на документи за кандидатстване за работа, подпомагане на трудовата реализация и адаптацията към пазара на труда и др.

Провеждане на съвместни консултации със специалисти от консултантски екип/екипи на безработни младежи и др.

За насърчаване на активното поведение на безработните младежи, психолозите в бюрата по труда организират мотивиране за активно поведение на пазара на труда. Чрез участие в подобни обучения безработните младежи придобиват знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходящо обучение или заетост. По време на обучението младежът усвоява практически умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, насоки за успешно представяне пред работодател. По време на мотивирането за активно поведение на пазара на труда се използва и позитивното влияние на групата за повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане и насърчаване.