В изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се проведоха  две кръгли маси, съответно от Южна и Северна България. В рамките на кръглите маси експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, дирекции „Регионална служба за заетост“, дирекции „Бюро по труда“, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на местно ниво се срещнаха с младежките медиатори, назначени по Национална програма „Активиране на неактивните лица“.

На кръглите маси беше обсъден натрупания опит и добри практики в процеса на идентифициране, информиране и активиране на икономически неактивните младежи, които не са в обучение или образование. На кръглите маси беше представено и обсъдено Ръководство разработено от експерти от Агенцията по заетостта, чиято цел е да подпомогне младежките медиатори, при осъществяване на ежедневната им работа по активиране на неактивни младежи, както и да бъдат унифицирани дейностите, които те изпълняват.

Кръглите маси се проведоха в градовете:

Пловдив на 30 и 31 март 2017 г. и

Велико Търново на 27 и 28 април 2017 г.