EURES портал за професионална мобилност

Създадена през 1993, EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и Обществените служби по заетостта от държавите-членки на Европейското икономическо пространство (Страните от Европейския Съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и други партньорски организации. Швейцария също участва в сътрудничеството в EURES. Мрежата на EURES предоставя висококачествени услуги, както на работниците, така и на работодателите, благодарение на обединените усилия на членовете на EURES и на нейните партньорски организации.

Цeлта на EURES е да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа (среща на търсещите и предлагащите работа) на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от принципа на свободното движение на лицата. EURES съставлява мрежа от повече от 850 EURES-съветници, които са в ежедневен контакт с търсещите работа лица и работодателите в Европа. Ролята на EURES е особено важна в трансграничните региони, където пътуването през граница до местоработата е широко застъпено. Повече от 1 млн. души, които живеят в една държава на ЕС и работят в друга (т.нар. трансгранични работници), по необходимост се сблъскват с различни национални практики и правни системи. Възможно е да срещат ежедневно административни, правни или фискални пречки във връзка с трудовата мобилност. В трансграничните региони EURES предоставя своите услуги предимно (но не изключително) чрез „трансграничните партньорства на EURES“.

На сайта на EURES портала младежите могат да получат информация за условията на живот и труд в отделните страни-членки на Европейското икономическо пространство и Швейцария, актуални работни места, публикувани в службите по заетостта в системата EURES, информация за работодателите, търсещи персонал през EURES портала и много друга полезна информация.

Работните места в ЕС, насочени към търсещи работа лица от България са публикувани на електронен адрес: http://eures.bg

Европейският портал за професионална мобилност предлага възможности за намиране на работа на младите хора. Наред с полезни свети, като тези в рубрика „Твоята първа работа в EURES“ порталът ще Ви информира за схемата на Европейския съюз за трудова мобилност „Твоята първа работа с EURES“, която помага на младите европейски граждани да намират работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, Норвегия или Исландия, а на работодателите да намират квалифициран персонал. Тя има за цел да предостави на младите хора, търсещи работа, подходящи предложения за платен труд в цяла Европа. Важно условие на схемата е минималната продължителност на трудовите договори да е най-малко 6 месеца (за работа или практика).

Чрез схемата Твоята първа работа с EURES“ можете да получите информация, да търсите работа, да получите съдействие за свързване с работодатели и наемане на работа. Освен това може да отговаряте на условията за финансова помощ за събеседване в чужбина, както и за покриване на определени разходи, например за езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в отправната държава.

Младите хора, които са решили да търсят работа в чужбина, ще намерят ценни практически съвети в рубрика „Стъпки при започване на професионална кариера в чужбина“. Тук синтезирано е дадена информация „Как да намерите работа в чужбина?“, „Практически и правни аспекти на мобилността“, „Кандидатстване за работа в чужбина“, „Изпитни тестове и интервю“, както и са разгледани практически въпроси като „Преместване в чужбина“ и „Установяване в нова страна“.

Европейският портал за професионална мобилност е на електронен адрес: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage

 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.

Програмата „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за допустимост се различават за различните действия и страни.

Физическите лица могат да участват в много възможности, финансирани по програмата „Еразъм+“, макар че повечето от тях трябва да го направят чрез организация, участваща в програмата. Условията за допустимост на лица и организации зависят от страната, в която те се намират.

Държавите, отговарящи на условията, са разделени на две групи — държави по програмата и държави партньори. Държавите по програмата отговарят на условията за всички действия по „Еразъм+“, а държавите партньори могат да участват само в някои и трябва да отговарят на определени условия.

Повече информация за условията за допустимост може да се намери на страниците за конкретните възможности (за физически лица и за организации), както и в Ръководството за програмата, които са достъпни на Официалната страница на Програма „Еразъм+“:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg