Институции за образование

Училища – те са институции в системата на предучилищното и училищното образование, в които се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. Училищата осигуряват и условия за придобиване на професионална квалификация.

Центрове за подкрепа за личностно развитие – те са институции, в които се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Центровете за подкрепа за личностно развитие не осигуряват завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, които могат да извършват и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

Специализирани обслужващи звена – те са институции за изпълнението и популяризирането на дейности, свързани с осъществяване на образователните политики, включително и за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и с информационно-техническото осигуряване на системата на предучилищното и училищното образование.

 

Институции за обучение

Професионални колежи – осъществяват професионално обучение на лица със завършено средно образование по професии с ІV степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Центровете за професионално обучение – осъществяват професионално обучение на лица над 16-годишна възраст. Обучението е насочено към придобиване, актуализиране и усъвършенстване на професионална квалификация или преквалификация по професия или по част от професия с І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.

 

Повече информация:

http://www.mon.bg/ – Министерство на образованието и науката

https://mlsp.government.bg/ – Министерство на труда и социалната политика

http://www.navet.government.bg/ – Национална агенция за професионално образование и обучение

https://www.az.government.bg/ – Агенция по заетостта

http://dp.bgcpo.bg/ – Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

http://www.chrdri.net/ – Център за развитите на човешките ресурси и регионални инициативи

http://www.hrdc.bg/ – Център за развитите на човешките ресурси

Средно образование

В системата на средното образование учениците могат да получат както общообразователна подготовка, така и специализирана подготовка под формата на професионално образование и обучение. Учениците могат да изберат вида подготовка според своите интереси, способности и наклонности. Ученикът може да постъпи в гимназиален етап на образование след завършен VІІ клас и след завършено основно образование по ред и условия, определени с Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, която се актуализира ежегодно. След завършен VІІ клас учениците полагат приемни изпити: тест по български език и литература, тест по математика, изпит за проверка на способностите за някои от профилите или професиите, определени с цитираната наредба. След завършено основно образование приемането на ученици се извършва по документи или чрез полагане на един приемен изпит – по учебен предмет или проверка на способностите. Начинът на приемане на ученици след основно образование се определя с решение на Педагогическия съвет на приемащото училище.

Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на степен на професионална квалификация по професия. Професионалното образование и обучение се осъществява по професии, включени в Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Професиите в списъка са представени по области на образование, професионални направления и степен на професионална квалификация. Включени са и кодовете на професии и длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), релевантни на придобитата квалификация и образование.

Списъкът включва 17 области на образование, 47 професионални направления, 238 професии и 501 специалности от професии, представени по степен на професионална квалификация.

 

Повече информация

http://www.mon.bg/ – рубрики „Общо образование“ и „Професионално образование“

Висше образование

Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. Висшето образование се придобива във висши училища, получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Законовата рамка за учредяване на висшите училища е разписана от Закона за висшето образование. В съответствие с чл. 9 от този закон, Народното събрание играе ключова роля при вземането на решения по въпросите, касаещи мрежата от висши училища в страната. Народното събрание притежава пълномощията да учредява, трансформира или закрива образователните институции на базата на предложение, направено от Министерски съвет.

В системата на висшето образование се организира обучение след завършено средно образование по следните степени:

Образователно-квалификационна
степен (ОКС)Срок на обучение
Професионален бакалавър по…
Обучението може да се продължи в ОКС „магистър“  само в същото професионално направление при условия и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквания
не по-малък от три години
Бакалавър
Обучението осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности
не по-малък от четири години
Магистър
Обучението осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност
не по-малък от пет години
не по-малък от две години след придобита ОКС „професионален бакалавър по…“,
не по-малък от една година, след придобита ОКС „бакалавър“
Образователна и научна степен „доктор“
Осъществява се по докторски програми и индивидуален учебен план, който включва подготовка и полагане на изпити,  педагогическа дейност и защита на дисертационен труд
до три години за  редовна и самостоятелна форма на обучение; до 4 години за задочна и дистанционна форма на обучение.

Формите на обучение са: редовна, задочна, вечерна и дистанционна. Дистанционно обучение се осъществява само от висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред , определен от Закона за висшето образование.

Начин на завършване

– обучението по всяка специалност на образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда  съгласно държавните изисквания за дипломиране пред  държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

–  образователната и научна степен „доктор“ се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Документи –  диплома за завършена степен се присъжда след успешно  изпълнение на  всички задължения, предвидени по учебния план, независимо от календарния срок на обучение.  При заявено искане от лицето висшето училище издава и европейско дипломно приложение. Дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и с държавните изисквания.

Институции, в които се придобива висше образование:

Висши училищаОбучение в степени
Университети
Висши училища, които  обучават по широк кръг от специалности от професионални направления в поне три или четири основни области на науката
бакалавър, магистър и доктор в съответните области  на науката
Специализирани висши училища
Висши училища, които осъществяват научно-изследователска или художествено-творческа дейност и провеждат обучение в една от основните области на науката, изкуствата, физическата култура и военното дело
бакалавър, магистър,  доктор
Самостоятелни колежи
Колежите предлагат сравнително по-кратко и професионално-ориентирано обучение. Колежът  може да съществува самостоятелно или да се създаде в структурата на университет или специализирано висше училище, които са получили акредитация по професионалните направления или специалности от регулираните професии, по които ще се провежда обучение
професионален бакалавър по…

Инструмент за подпомагане на потребителите на образователни услуги е Рейтинговата система за висшите училища в Република България. Тя осигурява достъп до голям масив от данни за българското висше образование на български и английски език. Рейтинговата система увеличава възможностите за информиран избор на кандидат-студентите и е база за сравнимост между  различните висши училища, специалности, професионални направления и реализация на завършилите студенти.

 

Повече информация:

Министерството на образованието и науката

Рубрика „Висше образование“

Рейтинговата система на висшите училища в България

Професионално обучение на лица до 16 г.

Професионалното обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация за ученици до 16 годишна възраст се провежда в професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища.

Подготовка: обучението по съответните степени на професионална квалификация осигурява:

 • за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
 • за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
 • за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работа на други лица.

Начин на завършване: успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията придобиват Свидетелство за професионална квалификация. За професии, упражняването на които изисква правоспособност (например за управление на МПС, на селскостопанска техника, за заваряване и др. ) след успешно положен изпит се издава Свидетелство за правоспособност.

 

Професионално обучение на лица над 16 г.

Професионално обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст се провежда в центрове за професионално обучение.

Прием: входящото минимално образователно равнище е, както следва:

 • за обучение по професия с придобиване на първа степен – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове;
 • за обучение по професия с придобиване на втора степен – завършени седми клас или основно образование;
 • за обучение по професия с придобиване на трета степен – завършени седми клас или основно образование.

Подготовка: обучението по съответните степени на професионална квалификация осигурява:

 • за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
 • за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
 • за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работа на други лица.

Продължителност: Продължителността на обучението се определя от входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите:

 • за първа степен – продължителност до 1 г.;
 • за втора степен – продължителност 1 г. за начално професионално обучение за лица със завършен клас от средното образование или със завършено средно образование;
 • за трета степен – продължителност, определена с конкретната документация за професионално обучение за начално професионално обучение, както и за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация;
 • за лица със специални образователни потребности със завършен VIII клас – продължителността се определя с конкретната документация по индивидуална образователна програма.

Начин на завършване: успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията придобиват Свидетелство за професионална квалификация. За професии, упражняването на които изисква правоспособност (например за управление на МПС, на селскостопанска техника, за заваряване и др. ) след успешно положен изпит се издава Свидетелство за правоспособност.

 

Професионално обучение (в професионални колежи)

В професионалните колежи се осъществява професионално обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.

Прием: след завършено средно образование

Продължителност: минималният срок за обучение е до 2 години в зависимост от притежаваната степен на професионална квалификация.

Подготовка: обучението осигурява придобиване на професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи широк кръг от дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределение на ресурси.

Начин на завършване: полагат се държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията. Изпитите се полагат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация. Придобилите четвърта степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

 

Повече информация

Министерството на образованието и науката

Рубрика „Професионално образование“

Дуално обучение

Професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват и по пътя на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е форма на партньорство между институция в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, и един или няколко работодатели, която включва:

 • Практическо обучение в реална работна среда, и
 • Обучение в институция в системата на професионалното образование и обучение с изключение на центровете за информация и професионално ориентиране.

Условията и редът за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) се определят с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

 

Повече информация

Проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (http://dominoproject.bg/)

Валидиране

Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е признаване на придобити знания, умения и компетентности по професия или част от нея, получени чрез неформално обучение или информално учене, с цел достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.

Право да извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности имат професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение и спортни училища.

Установяването на придобити професионални знания, умения и компетентности се извършва чрез предварителното съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и полагане на изпит по теория и практика на професията. След предварителното съпоставяне лицето може да бъде насочено към допълнително обучение или да бъде допуснато до полагане на изпит.

На лицата, успешно положили изпитите за валидиране се издават следните документи:

 1. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;
 2. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – когато са установени част от единиците резултати от учене, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

Условията и редът за валидиране на професионални знания, умения и компетентности се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

 

Повече информация

Валидиране (на професионални знания, умения и компетентности): (http://www.navet.government.bg/bg/validirane-na-profesionalni-znaniya-u/)

Практическа информация

Разделът е в процес на изготвяне