Ако търсещото работа лице е студент (независимо от формата на обучение), но в същото време е работило по трудов договор, може ли да получава обезщетение за безработица след регистрация в бюрото по труда?

Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, съгласно чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си.

Младите хора смятат, че могат да се регистрират в бюрото по труда само, ако имат право на обезщетение за безработица?

Регистрацията в бюрото по труда е по желание на търсещите работа лица. Едно от задължителните условия за получаване на обезщетение за безработица е регистрацията в бюрото по труда. Ние препоръчваме всички безработни младежи, включително и тези, които не получават обезщетение за безработица, да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“. При регистрацията си, търсещите работа млади хора могат да ползват широк спектър от посреднически услуги, в зависимост от индивидуалните си потребности, в посока на успешна професионална реализация на пазара на труда.

Младежите смятат, че търсещите работа лица, които в момента работят или са учащи не могат да се регистрират в бюрото по труда и да ползват посреднически услуги?

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (чл. 18, ал. 2) търсещите работа лица могат да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ в една от следните групи: 1. безработни; 2. заети; 3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят.

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта заетите лица и учащите се, желаещи да работят през свободното си от учене време, могат да ползват информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане и професионално ориентиране.

Младите хора желаят да получават информация за свободните работни места в населеното място, където живеят, без да се налага да посещават ежедневно бюрото по труда. Как да стане това?

Младежите могат да се информират за свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна, като посетят страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) рубрика „Е-трудова борса“ или на адрес (https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/ ). Актуална информация за трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта в цялата страна, ще намерите на сайта на Агенцията (www.az.government.bg) рубрика „На фокус“ или на адрес (https://www.az.government.bg/).

Как да се свържем с младежкия медиатор от нашия град?

Младежките медиатори са служители на общинските администрации. Тяхното работно място трябва да е в общината или в друга сграда, ползвана от общинската администрация. В тази връзка Ви съветвам да посетите общината в населеното място, в което живеете или да проверите в сайта на съответната общинска администрация/ рубрика „Контакти“/ подрубрика „Информационен център“ за актуални координати за връзка.