Посредническите услуги по заетостта, предлагани от Агенцията по заетостта се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес на търсещите работа лица и без ограничение по отношение на адреса на работодателите.

Клиентите на бюрото по труда имат възможност за достъп до следните посредническите услуги:

 1. Информиране и/или консултиране относно:
  • правата и задълженията им съгласно Закона за насърчаване на заетостта;
  • свободните работни места и изискванията за тяхното заемане;
  • възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;
  • възможностите за обучение на възрастни;
  • възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;
  • условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби и чрез мрежата за европейски услуги по заетостта (EURES);
 2. Психологическо подпомагане;
 3. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;
 4. Насочване към обучение на възрастни;
 5. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Информация за посредническите услуги, организирани и предоставяни от бюрото по труда, младите хора могат да получат от експертите в бюрото по труда. За предоставянето на тази информация не се изисква младият човек да е регистриран в бюрото по труда.

Посредническите услуги, предлагани в бюрата по труда са напълно безплатни за всички търсещи работа лица!

При първата среща с безработното лице, трудовият посредник от бюрото по труда изготвя индивидуален план за действие и профил на младия човек, като се прави преглед и оценка на неговите възможности, необходимостта от обучение и се набелязват конкретни стъпки, които да доведат до успешна интеграция на трудовия пазар. Целта е младите хора да получат добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стажуване до четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Изготвянето и изпълнението на плана за действие почива на разбирането, че търсенето на работа е двустранен процес и предполага активност както от страна на безработното лице, така и от страна на трудовия му посредник в Бюрото по труда. Индивидуалният план включва конкретни ангажименти и за двете страни, като неизпълнението му от страна на безработното лице, включително по отношение на предприетите стъпки за търсене на работа, действия и срокове може да доведе до прекратяване на регистрацията. Лицата имат право на следваща регистрация в бюрото по труда не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната.

Повече информация за реда, условията и необходимите документи за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ ще намерите на сайта на Агенцията по заетостта / рубрика „Търсещи работа“/ „Информация за регистрация на търсещо работа лице“ на електронен адрес: https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/

Контактите с експертите в бюрото по труда ориентират младите хора в пазара на труда – търсене и предлагане. Младите хора могат да се информират за свободните работни места, обявени в бюрата по труда, от информационните им табла. Удобна алтернатива е Е-трудовата борса, в която се публикува информация за свободните работни позиции, обявени в бюрата по труда на територията на цялата страна.

Е-трудова борса може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта / рубрика „Е-трудова борса“ на електронен адрес https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

Обявите за работа не съдържат информация за работодателя и неговия адрес. Подробната информация за условията за кандидатстване ще получите от своя трудов посредник в бюрото по труда. При наличие на подходящо свободно работно място, той ще насочи безработния млад човек към него.

Трудовият посредник ще даде насоки на младите хора във връзка с възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение, съобразени с техните потребности, както и за условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби и чрез мрежата за европейски услуги по заетостта (EURES).

Повече информация може да бъде намерена в секциите: Заетост, Образование и обучение и Мобилност.