В подкрепа на заетостта на младежите до 29 г. се прилагат мерки съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), насърчаващи работодателите да разкриват работни места за младежи и програма за улесняване на прехода от образование към заетост на младежите. Безработните младежите могат да се включат и в операции за активиране и за обучение и заетост, които се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г.

 

Субсидирана заетост по ЗНЗ

Чрез предоставяне на средства от държавния бюджет работодателите се насърчават да създават работни места за младежи, включително с трайни увреждания, военноинвалиди, младежи от социални заведения и продължително безработни младежи.

 

Заетост на безработни младежи, включително първа работа по специалността (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ)

Безработни младежи до 29-годишна възраст, имат възможност да започнат работа, включително първа работа по придобитата специалност. За всеки нает младеж за времето, през което е бил на работа, но за не повече от 18 месеца, на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за: трудово възнаграждение, в размер, който ежегодно се определя в Националния план за действие по заетостта, за допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/myarka-naemane-na-bezrabotni-mladezhi-do-29-godishna-vazrast/

 

Заетост на безработни младежи с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ)

Безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, като и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, имат възможност да започнат работа при работодател. За всеки нает младеж за времето, през което е бил на работа, но за не повече от 18 месеца, на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за: трудово възнаграждение, в размер, който ежегодно се определя в Националния план за действие по заетостта, за допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство, както и за осигурителни вноски, дължими от страна на работодателя.

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/myarka-naemane-na-mladezhi-s-trayni-uvrezhdaniya-voennoinvalidi-i-mladezhi-ot-socialni-zavedeniya//

 

Заетост на непълно работно време на продължително безработни младежи (чл.36а от ЗНЗ)

Безработни младежи до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация в бюрата по труда не по-малко от 12 месеца могат да започнат работа при работодател на непълно работно време. За всеки нает младеж за времето, през което е бил на работа но за не повече от 12 месеца на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за: трудово възнаграждение, в размер, който ежегодно се определя в Националния план за действие по заетостта, за допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство, както и за осигурителни вноски, дължими от страна на работодателя.

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/myarka-naemane-na-nepalno-rabotno-vreme-prodalzhitelno-bezrabotni-lica-do-29-godishna-vazrast/

 

 

Операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Операция „Обучения и заетост за младите хора”

Операцията е с бюджет 115 млн. лева. Чрез изпълнението на процедурата се цели интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., в заетост при работодател чрез осигуряване на субсидия за продължителна заетост и обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности.

В резултат от изпълнението на процедурата се предвижда до 2018 г., най-малко 23 000 безработни младежа да бъдат обучени и/или включени в заетост при работодатели.

Подробна информация за изпълнението на операцията може да се открие на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/.

 

Операция „Готови за работа”

Операцията е с бюджет  10 млн. лв. Процедурата е насочена към активиране на  младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица, с цел осигуряване на  възможност за намиране на работа и трудова реализация. Операцията поставя акцент върху изпълнението на следните дейности:

  • Дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение;
  • Провеждане на „ателиета за търсене на работа“ и психологическо подпомагане;
  • Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта);
  • Организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

Посредством процедурата се очаква до 2018 г. най-малко 10 000 младежи до 29 г. вкл. да бъдат активирани, с цел улесняване включването им в обучения и заетост.

Подробна информация за изпълнението на операцията може да се открие на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/gotovi-za-rabota/.

 

Операция „Активни”

Операцията е с бюджет 26 млн. лева. Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица.

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Включените в процедурата дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда. Предоставят се също възможности за включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите

Посредством операцията се очаква най-малко 8 700 младежи до 29 г. до 2018 г. да бъдат активирани с цел улесняване включването им в обучения и заетост.

Подробна информация за изпълнението на операцията може да се открие на следния интернет адрес: http://esf.bg/procedures/aktivni/.

Стажуване – изпълнение на работа с цел усвояване на умения по придобита професия или специалност. Стажуването улеснява прехода от образование към заетост на младежи,  които нямат трудов стаж по придобитата от тях професия или специалност.

 

Националната програма „Старт на кариерата”

Младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование и без трудов стаж по придобитата специалност могат да се включат в Националната програма „Старт на кариерата”. По програмата младежите се наемат за период от 9 месеца на работа като стажанти в публичната администрация – министерства, ведомства, агенции и териториални поделения, както и в областни управи и общински администрации. Младежите се назначават на експертни длъжности по трудово правоотношение с трудово възнаграждение, чийто размер се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

Допълнителна информация за програмата може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ)

 

Стажуване на безработни младежи (чл. 41 от ЗНЗ)

Безработни младежи до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност и които нямат трудов стаж по тази професия имат възможност да се включат в заетост чрез стажуване при работодател. За всеки нает младеж за времето на стажуване, но не повече от 9 месеца на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за: трудово възнаграждение, в размер, който ежегодно се определя в Националния план за действие по заетостта, за допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/myarka-stazhuvane-na-mladezhi/

 

Операция „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Операцията е с бюджет 82 млн. лева. Посредством  реализацията на проектните дейности се стимулират работодателите да наемат младежи до 29-годишна възраст включително за придобиване на професионален опит и практически умения чрез стажуване и/или обучение на работното място, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник.

По процедурата се очаква до края на 2018 г. да бъдат включени най-малко 18 665 безработни младежи.

Подробна информация за изпълнението на операцията може да се открие на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/.

Чиракуване е обучение на конкретно работно място. Придобиването на знания и умения за извършване на определена работа е подходяща форма за обучение на младежите, които са с основно или по-ниско образование и нямат професионална квалификация.

 

Чиракуване на безработни младежи (чл. 41а от ЗНЗ)

Безработни младежи до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация имат възможност да се включат в чиракуване при работодател. За всеки нает младеж за времето на чиракуване, но не повече от 6 месеца на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за: трудово възнаграждение, в размер, който ежегодно се определя в Националния план за действие по заетостта, за допълнителни възнаграждения по трудовото законодателство, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя. На работодателя се предоставят и средства за допълнително трудово възнаграждение за наставник, на когото е възложено обучението на безработното, но за не повече от 12 месеца. Средствата за наставника също се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

 

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/myarka-naemane-na-lica-do-29-godishna-vazrast-osnovno-bez-kvalifikaciya-chirakuvane/ 

Предприемачество е процес на: осигуряване на капитал, организация и координацията на икономически ресурси за реализиране на бизнес идея по производство и продажба на стоки и/или услуги. Основната цел на предприемача е реализиране на печалба чрез поемането на стопански риск и влагане на физически и умствен труд.

 

Насърчаване на предприемачеството на безработните лица включително на безработни младежи (чл. 47, чл. 48 и чл. 49б от ЗНЗ)

Безработните младежи имат възможност да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Безработно лице, регистрирано в дирекции “Бюро по труда” с право на парично обезщетение за безработица може да получи финансови средства по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ за реализиране на одобрен, от Агенцията по заетостта, бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. След сключване на договор по чл.47, ал.1 от ЗНЗ с ДБТ за започване на стопанска дейност лицето може да получи и финансови средства в размер на:

  • 1 840 лв. за осигурява заетост по одобрения бизнеспроект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица;
  • 1 000 лв., кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнеспроект;
  • до 500 лв. за възстановяване на разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги, в изпълнение на договора по одобрения проект.

Размерът на сумите се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

Допълнителна информация за насърчителната мярка може да намерите на сайта на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/