ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

КАКВО Е ГАРАНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ?

Гаранцията за младежта е насочена към младежите, които:

  • не работят и не са в образователната система или не се обучават,
  • са отпаднали от системата на образование, или завършили степен на образование и не са продължили образованието си или обучението си,
  • са неактивни лица, вкл. обезкуражени, или безработни лица.

В началото на 2014 г. България се присъедини към изпълнението на Европейската гаранция за младежта посредством реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ).

Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години (вкл.) ще получи качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

Научи повече